Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » P. K. "Therma" » POIS 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego


Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

Instytucja Wdrażająca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice


Nazwa projektu: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko - Biała”.

   

Nazwa beneficjenta:     P.K.  “Therma”  Sp. z o.o; ul. Michała Grażyńskiego 108; 43-300 Bielsko-Biała

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  41 093 681,31 PLN, w tym koszty kwalifikowane 33 391 497,00 PLN
Planowane dofinansowanie to 45% kosztów kwalifikowanych czyli  15 026 174,00 PLN.

 

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie miasta Bielska-Białej poprzez ograniczenie strat ciepła powstających na drodze jego dystrybucji co przełoży się na spadek emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI >>tutaj>>