Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

  O firmie » RODO i Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1.  Zawierając z P.K. „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwaną dalej „Administratorem” umowę, Kontrahent zobowiązuje się do stosowania odpowiednich zabezpieczeń i środków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”, przetwarzania powierzonych lub udostępnionych mu przez Administratora danych osobowych (w tym danych służbowych pracowników Administratora) zgodnie z przepisami prawa. Warunkiem zawarcia przez Administratora Umowy jest dysponowanie przez Kontrahenta środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych lub udostępnionych przez Administratora (w tym danych służbowych pracowników Administratora) w celu i w zakresie określonym w Umowie, bez uszczerbku dla art. 28 RODO. Zawierając Umowę Kontrahent oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych od Administratora (w tym danych służbowych pracowników Administratora) nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
 2. Kontrahent może przetwarzać dane osobowe w imieniu P.K. „Therma” Sp. z o.o. jedynie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, natomiast w imieniu własnym przetwarza je w charakterze Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 3. Kontrahent zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych lub udostępnionych do przetwarzania danych osobowych (w tym danych służbowych pracowników Administratora), w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zawierając z Administratorem umowę, przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Więcej informacji znajduje się w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w P.K. "Therma" Sp. z o.o. dostępnej w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała (Administrator).

 

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu, adres mailowy.

 

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO  w celu:
  1.  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu realizacji dostaw energii cieplnej,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj.  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
  1.  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  2. przeprowadzania badania dot. poziomu satysfakcji klienta ze świadczonych usług,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych chyba, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych, określonych poniżej przepisów, w celu realizacji zawartych umów i świadczonych usług.

Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych. Jeżeli jednak dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okresobowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów,
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Osoba, która przekazuje dane, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, która przekazuje dane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

P.K. „Therma" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej wyznaczyła Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres e-mail: iod@therma.bielsko.pl  

                                                  Administrator danych osobowych
                                                     P.K. „Therma” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej