.

Inwestycje - POIS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektowana dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

Instytucja wdrażająca -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

 

Nazwa projektu: "Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko- Biała"

 

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko- Biała

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  41 093 681,31 PLN, w tym koszty kwalifikowane 33 391 497,00 PLN
Planowane dofinansowanie to 45% kosztów kwalifikowanych, czyli 15 026 174,00 PLN.

 

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie miasta Bielska-Białej poprzez ograniczenie strat ciepła powstających na drodze jego dystrybucji co przełoży się na spadek emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI >>tutaj>>