WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż


 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 108 posiada do zbycia poniższe nieruchomości: 1. Działki zlokalizowanej przy ul. Północnej w Bielsku-Białej oznaczonej jako dz. 268/3
o powierzchni 20m2 obręb ewidencyjny Wapienica, objętej KW BB1B/00067655/0, stanowiącej nieogrodzony i niezabudowany teren zielony bezpośrednio sąsiadujący z ul. Północną. 

 

 

Pliki do pobrania:2. Działki oznaczonej dz. 215/3 o powierzchni 220m2  obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7. Nieruchomość stanowi wąski pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest to niezabudowany teren zielony leżący w sąsiedztwie pasa drogowego ulicy Komorowickiej tuż obok zatoki przystanku autobusowego.
 

 

Pliki do pobrania:3. Działki 150/6 o powierzchni 195m2  objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7 zlokalizowanej
w rejonie ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie.   Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

 

 

Pliki do pobrania:  4. Działki 264/2 o powierzchni 8m2 obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7, która stanowi pas gruntu o kształcie trójkąta, znajdujący się za budynkiem mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 189, nie posiada prawnie uregulowanego i urządzonego w terenie dojazdu do drogi publicznej.  
 

 

Pliki do pobrania:5. Działki 89/15 o powierzchni 550m2 obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie, objętej KW BB1B/00021573/7 stanowiącej zbliżony kształtem do trójkąta wąski pas niezabudowanego
i nieogrodzonego terenu zielonego pokrytego samosiejkami drzew i krzewów. Działka leży pomiędzy rzeką Białą, a ulicą Grażyńskiego, do której dostęp ogranicza napowietrzna sieć ciepłownicza. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
W jej obrębie brak jest urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Pliki do pobrania:


 

6. Działki położonej w rejonie ul. Zapłocie Duże w Bielsku-Białej, oznaczonej jako dz. 6/7

o powierzchni 385m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice objętej KW BB1B/00010054/3. Nieruchomość stanowi pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta przylegającego po stronie północnej do nasypu kolejowego, na sąsiedniej działce po stronie południowej przebiega napowietrzna sieć ciepłownicza. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacyjne i gazowa.

 

 

Pliki do pobrania:


7. Działki oznaczonej dz. 19 o powierzchni 4607m2, obręb ewidencyjny Mikuszowice Krakowskie, objętej KW BB1B/00132341/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Maczka i Piaskowej. Działka stanowi teren zielony, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przebiega przez nią trasa napowietrznej sieci ciepłowniczej. Nabywca działki w związku z posadowieniem ciepłociągu zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu.   

 

 

Pliki do pobrania:

____________________________________________________________________________

 8. Działki oznaczonej jako dz. 530/21 o powierzchni 848 m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice, objętej KW BB1B/00063738/8, zlokalizowanej w Bielsku-Białej bezpośrednio przy ul. Bukowej, stanowiącej niezabudowany, nieogrodzony teren zielony. W jej środkowej części, w poprzek  przepływa podziemną rurą ciek wodny. Wzdłuż prawie całej działki posadowiona jest podziemna sieć ciepłownicza, nadto przebiega prowadzona na słupach nadziemna linia energetyczna.

Działkę  obciąża służebność w postaci dwóch dróg dojazdowych o szerokości po 5 metrów każda od  ulicy Bukowej do działki 530/20. Warunkiem koniecznym sprzedaży nieruchomości będzie ustanowienie przez kupującego na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla w/w ciepłociągu. 

 

                  

 

Pliki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE  NR 7/ER/III/2017

Przedsiębiorstwo Komunalne, „Therma” Sp. z  o.o. informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży:

  1. Transformator olejowy 3-fazowy (używany) szt. 1          w cenie 1 400,00 zł(netto)

 - Typ; TAOb400/15h , nr 196743, rok produkcji 1984

 - Moc 400kVA, GR Dyn5 , 3 fazowy

  -Napięcie pierwotne 6300 V , wtórne 400/231 V

  -Prąd pierwotny 36,7A, wtórny 577A

 -Napięcie zw.4,45%, częstotliwość 50Hz, Str. Jał.1134W, Str. Obc. 5050W

-Chłodzenie ON-AN , Masa 1715 kg , Praca C, Nr normy PN-69/E 06040

Informacje dodatkowe:  urządzenie wyłączone w m-cu czerwcu 2017r, brak aktualnych badań technicznych.

 

Podana cena jest ceną wywoławczą minimalną netto za szt. do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Transformator można oglądać w dniach od 08.11.2017 r do dnia 17.11.2017 r  w godz. 7-14 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 696-965-674 lub 33/812-83-35

 

Warunki odbioru:

  1. Odbiór używanego transformatora po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
  2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni
  3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży
  4. Odbiór używanego transformatora z terenu P.K.”Therma” Sp. z o.o.  Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.
  5. Transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

Sposób składania ofert

Oferty na zakup używanego transformatora należy składać na „Formularzu ofertowym” /zał. Nr 1 / w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem:

          "Sprzedaż  używanego transformatora.

           Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 20.11.2017r"

 

Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub e-mailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa / Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108 / lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  lub potwierdzonym faxem  na nr 33 8128212 w terminie do dnia 20.11.2017r do godz. 11.45 .

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.11.2017r o godz.12.00 w sali nr 44 .

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt..

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

PLIKI DO POPBRANIA

Ogłoszenie nr 7/ER/III/2017   (.pdf)

Formularz ofertowy    (.pdf)

 

OGŁOSZENIE  NR 11/ND/I/2017

 

P. K. „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone do sprzedaży używane:

 

1.  Baterie akumulatorów typ 10 KPL100P     - 1 kpl ( waga 400 kg )

 

W ofercie proszę o podanie wartości netto + VAT za kpl.

 

Używane baterie akumulatorów można oglądać w budynku byłej przepompowni w P/K/Therma Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108 w dniach 17.11.2017 r. – 30.11.2017 r. w godz.7-14, od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 33/81-28-274

 lub  696 494 163.

 

 Warunki odbioru:

1. Odbiór używanych baterii po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.

3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.

4. Odbiór używanych baterii z terenu P.K.Therma Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 108. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Demontaż , transport i załadunek kosztem i staraniem kupującego.

 

 

Sposób składania ofert

Oferty na zakup używanych baterii należy składać na adres e-amil : sprzedaz@therma.bielsko.pl   z opisem:

           

Sprzedaż  używanych baterii-akumulatorów wraz z demontażem.

           Nie otwierać przed godz.12.00 w dniu 01.12.2017r

 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu przedsiębiorstwa / Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108 / lub potwierdzonym e-mailem na adres:  sprzedaz@therma.bielsko.pl  w terminie do  dnia 01.12.2017 r. do godz. 11.45

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 01.12.2017 r. o godz. 12.00  w sali nr 44

 

Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za baterie akumulatorów wraz z demontażem.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zdjęcia podglądowe    (.pdf)

       Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 4 oznaczonej jako dz. 917/8 o powierzchni 449m2, obręb ewidencyjny Kamienica, objętej KW BB1B/00072406/8, zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lat 80-tych, wyłączonej z eksploatacji wymiennikowni ciepła. Budynek: powierzchnia użytkowa - 338,61m2, powierzchnia zabudowy - 299m2, ilość kondygnacji – 2 (na parterze w hali znajduje się 6 miejsc parkingowych, piętro zajmuje powierzchnię 70,72m2), media: centralne ogrzewanie, energia elektryczna.  

W jednym z pomieszczeń o powierzchni 29,12 m2 znajdują się czynne urządzenia energetyczne stanowiące własność Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (trafostacja).

Nieruchomość jest nieogrodzona, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

  

Cena wywoławcza (brutto) wynosi 450.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) (słownie złotych brutto: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia b.r. włącznie, do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem: 

 

Przetarg działki 917/8 – nie otwierać  do godziny 12:00 w dniu 15.12.2017 roku”

 

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 15.12.2017 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel. /33/ 812 82 20, kom.: 604965561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Mapa zasadnicza   (.pdf)

Mapa ewidencyjna  (.pdf)

Rzut piętra  (.pdf)

Rzut parteru  (.pdf)