Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 108

ogłasza - przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Spółki nieruchomości:

 

oznaczonej jako działka 19 o powierzchni 4607m2, obręb ewidencyjny Mikuszowice Krakowskie, objętej KW BB1B/00132341/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Generała Maczka, Piaskowej i stacji kolejowej Bielsko-Biała Leszczyny.

Działka stanowi teren zielony, jest niezabudowana i nieogrodzona. Wzdłuż granic południowej i wschodniej nieruchomości przebiega trasa napowietrznej sieci ciepłowniczej.

W związku z powyższym nabywca działki ustanowi na rzecz Spółki nieodpłatną służebność przesyłu dla tego ciepłociągu.

Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł + podatek VAT 23%

(cena wywoławcza brutto zł: 492.000,00 / słownie zł: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące))

Pisemne oferty należy składać w terminie do 8 lutego b.r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ulica Michała Grażyńskiego 108 w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta z napisem:

Przetarg działki 19 – nie otwierać przed godz: 12:00 w dniu 08.02.2019 roku”.

Otwarcie ofert będzie jawne nastąpi w sali 44 w dniu 08.02. 2019 roku o godz. 12:00.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Więcej informacji w sprawie można można uzyskać pod nr tel.: /33/8128220, kom.: 604965561, mailowo: zhoma@therma.bielsko.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Mapa zasadnicza (plik pdf)

Mapa ewidencyjna (plik pdf)

Wypis z rejestru gruntów (plik pdf)

Info o planie zagospodarowania (plik pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

- przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Spółki nieruchomości:

zlokalizowanej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Doliny Miętusiej i Zajazdowej, w skład której wchodzą działki dz. dz. 936/33, 936/34 o powierzchni łącznej 1265m2, obręb ewidencyjny Kamienica, objętej KW BB1B/00072406/8. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym parterowym budynkiem typu kontenerowego z lat 80-tych wyłączonej z eksploatacji wymiennikowni ciepła. W jednym z pomieszczeń w/w obiektu o powierzchni 37,40m2 znajdują się urządzenia energetyczne stanowiące własność Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (trafostacja). Budynek: powierzchnia zabudowy – 179m2. Media: energia elektryczna.

Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł

(słownie zł: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Pisemne oferty należy składać w terminie do 8 lutego b.r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108 w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta z napisem:

Przetarg działek 936/33, 936/34 – nie otwierać przed godz: 12:00 w dniu 08.02.2019 roku”.

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 08.02. 2019 roku o godz. 12:00.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: /33/8128220, kom.: 604965561, mailowo: zhoma@therma.bielsko.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza

wypis z rejestru gruntów

Wypis z kartoteki budynków

Info o planie zagospodarowania