WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż


 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 108 posiada do zbycia poniższe nieruchomości: 1. Działki zlokalizowanej przy ul. Północnej w Bielsku-Białej oznaczonej jako dz. 268/3
o powierzchni 20m2 obręb ewidencyjny Wapienica, objętej KW BB1B/00067655/0, stanowiącej nieogrodzony i niezabudowany teren zielony bezpośrednio sąsiadujący z ul. Północną. 

 

 

Pliki do pobrania:2. Działki oznaczonej dz. 215/3 o powierzchni 220m2  obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7. Nieruchomość stanowi wąski pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest to niezabudowany teren zielony leżący w sąsiedztwie pasa drogowego ulicy Komorowickiej tuż obok zatoki przystanku autobusowego.
 

 

Pliki do pobrania:3. Działki 150/6 o powierzchni 195m2  objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7 zlokalizowanej
w rejonie ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie.   Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

 

 

Pliki do pobrania:  4. Działki 264/2 o powierzchni 8m2 obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie, objętej księgą wieczystą BB1B/00021573/7, która stanowi pas gruntu o kształcie trójkąta, znajdujący się za budynkiem mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 189, nie posiada prawnie uregulowanego i urządzonego w terenie dojazdu do drogi publicznej.  
 

 

Pliki do pobrania:5. Działki 89/15 o powierzchni 550m2 obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie, objętej KW BB1B/00021573/7 stanowiącej zbliżony kształtem do trójkąta wąski pas niezabudowanego
i nieogrodzonego terenu zielonego pokrytego samosiejkami drzew i krzewów. Działka leży pomiędzy rzeką Białą, a ulicą Grażyńskiego, do której dostęp ogranicza napowietrzna sieć ciepłownicza. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
W jej obrębie brak jest urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Pliki do pobrania:


 

6. Działki położonej w rejonie ul. Zapłocie Duże w Bielsku-Białej, oznaczonej jako dz. 6/7

o powierzchni 385m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice objętej KW BB1B/00010054/3. Nieruchomość stanowi pas gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta przylegającego po stronie północnej do nasypu kolejowego, na sąsiedniej działce po stronie południowej przebiega napowietrzna sieć ciepłownicza. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi teren zielony porośnięty samosiejkami krzewów i drzew liściastych, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacyjne i gazowa.

 

 

Pliki do pobrania:


7. Działki oznaczonej dz. 19 o powierzchni 4607m2, obręb ewidencyjny Mikuszowice Krakowskie, objętej KW BB1B/00132341/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Maczka i Piaskowej. Działka stanowi teren zielony, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przebiega przez nią trasa napowietrznej sieci ciepłowniczej. Nabywca działki w związku z posadowieniem ciepłociągu zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu.   

 

 

Pliki do pobrania:

____________________________________________________________________________

 8. Działki oznaczonej jako dz. 530/21 o powierzchni 848 m2, obręb ewidencyjny Aleksandrowice, objętej KW BB1B/00063738/8, zlokalizowanej w Bielsku-Białej bezpośrednio przy ul. Bukowej, stanowiącej niezabudowany, nieogrodzony teren zielony. W jej środkowej części, w poprzek  przepływa podziemną rurą ciek wodny. Wzdłuż prawie całej działki posadowiona jest podziemna sieć ciepłownicza, nadto przebiega prowadzona na słupach nadziemna linia energetyczna.

Działkę  obciąża służebność w postaci dwóch dróg dojazdowych o szerokości po 5 metrów każda od  ulicy Bukowej do działki 530/20. Warunkiem koniecznym sprzedaży nieruchomości będzie ustanowienie przez kupującego na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla w/w ciepłociągu. 

 

                  

 

Pliki do pobrania:

 

       Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 4 oznaczonej jako dz. 917/8 o powierzchni 449m2, obręb ewidencyjny Kamienica, objętej KW BB1B/00072406/8, zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lat 80-tych, wyłączonej z eksploatacji wymiennikowni ciepła. Budynek: powierzchnia użytkowa - 338,61m2, powierzchnia zabudowy - 299m2, ilość kondygnacji – 2 (na parterze w hali znajduje się 6 miejsc parkingowych, piętro zajmuje powierzchnię 70,72m2), media: centralne ogrzewanie, energia elektryczna.
Nabywca zapewni P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnie nieograniczony dostęp do zabudowanych w budynku urządzeń węzła cieplnego.

W jednym z pomieszczeń o powierzchni 29,12 m2 znajdują się czynne urządzenia energetyczne stanowiące własność Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (trafostacja).

Nieruchomość jest nieogrodzona, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

  

Cena wywoławcza (brutto) wynosi 410.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) (słownie złotych brutto: czterysta dziesięć tysięcy 00/100)

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego b.r. włącznie, do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem: 

 

Przetarg działki 917/8 – nie otwierać  do godziny 12:00 w dniu 15.02.2018 roku”

 

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 15.02.2018 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel. /33/ 812 82 20, kom.: 604965561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Mapa zasadnicza   (.pdf)

Mapa ewidencyjna  (.pdf)

Rzut piętra  (.pdf)

Rzut parteru  (.pdf)

 Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

 

-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, do której posiada prawo własności:

działki oznaczonej dz. 19 o powierzchni 4607m2, obręb ewidencyjny Mikuszowice Krakowskie, objętej KW BB1B/00132341/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Maczka i Piaskowej. Działka stanowi teren zielony, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Przebiega przez nią trasa napowietrznej sieci ciepłowniczej. Nabywca działki w związku z posadowieniem ciepłociągu zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu.   

 

Cena wywoławcza (brutto) wynosi 440.000,00 zł + podatek VAT 23%

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego b.r. włącznie, do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem: 

 

Przetarg działki 19 – nie otwierać  do godziny 12:00 w dniu 15.02.2018 roku”

 

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 15.02.2018 roku o godz. 12:00

 

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel. /33/ 812 82 20, kom.: 604965561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania: