Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

WYNAJEM / SPRZEDAŻ

  Wynajem / Sprzedaż » Sprzedaż

 

     

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

- przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hali:

 

do której Spółka posiada prawo własności, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego składającej się z działek dz. dz. 30/3 30/4, 2788/2 2788/3 o powierzchni łącznej 5057m2, objętej KW BB1B/00062991/2; usytuowanie nieruchomości jest korzystne z uwagi na bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych miasta, teren przecinają liczne linie uzbrojenia; obiekt został wybudowany w latach 80-tych, rozbudowywany na początku lat 90-tych funkcjonalnie składa się z trzech części, w części mieszczącej halę i jej przedłużenie (d. malarnię) jest jednokondygnacyjny, piętrowy w części usługowo - socjalno – biurowej; obecnie wynajmowana jest hala oraz poszczególne lokale;  

Budynek: pow. użytkowa łącznie - 2308m2, pow. zabudowy - 1607m2.

Media: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Nabywca będzie zobowiązany do: 

1) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych posadowionych na nieruchomości, urządzeń węzła CO oraz innych urządzeń przesyłowych stanowiących środki trwałe P.K. „Therma” Sp. z o.o. (sieci: telemetryczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

2) Ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej przez dz. dz. 30/3, 2788/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek dz. dz. 2788/1, 30/2, 30/1.

3) Podpisania umowy z P.K. „Therma” Sp. z o.o. o pokrywaniu kosztów odprowadzania ścieków
z kanalizacji deszczowej, z terenu nieruchomości poprzez separator do rzeki Białej.

 

Cena wywoławcza (brutto - sprzedaż zwolniona z VAT) wynosi 4.414.000,00 zł

(słownie zł brutto: cztery miliony czterysta czternaście tysięcy 00/100)

Wadium: 441.400,00 zł (słownie zł: czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta 00/100)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w formie pieniężnej które powinno wpłynąć na minimum jeden dzień przed terminem przetargu na jeden z poniżej wskazanych rachunków bankowych: 

1. ING Bank Śląski S.A.: …. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

2. Bank Pekao S.A.: ………. 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

Wadium ulega zwrotowi na wskazany rachunek oferenta niezwłocznie w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie zaoferował najwyższej ceny lub gdy przetarg został unieważniony.

Wadium od oferenta, który wygrał przetarg staje się zaliczką na poczet zapłaty za nieruchomość.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli w terminie 30 dni od dnia przetargu (tj. do dnia 08.12. 2019 roku) nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 8 listopada b.r. włącznie, do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem: 

Przetarg Hala – nie otwierać  do godz. 12:00 w dniu 08.11.2019 roku”

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 08.11. 2019 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel.: /33/8128220, kom.: 604 965 561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
w każdej chwili przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

 

info.dot. planu miejscowego

 

info. plan miejsc. 2

 

kartoteka budynku

 

mapa ewidencyjna

 

mapa zasadnicza

 

mapa zasadnicza 2

 

wypisy z rej. gruntów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

- przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawną przepompownią:

 

do której Spółka posiada prawo własności, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego, składającej się z działek dz. dz. 30/2, 2788/1 o powierzchni łącznej 1329m2, objętej KW BB1B/00062991/2, usytuowanie nieruchomości jest korzystne z uwagi na bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych miasta, teren przecinają liczne linie uzbrojenia; znajdujący się na działkach budynek został wybudowany w latach 80-tych; obiekt jest jednokondygnacyjny w części mieszczącej halę i piętrowy w części techniczno - socjalno – biurowej; obiekt obecnie jest wynajmowany; nadto w budynku znajdują się urządzenia rozdzielni energetycznej średniego napięcia stanowiące własność Tauron Dystrybucja S.A.;

Budynek: pow. użytkowa - 714,60m2, pow. zabudowy - 461m2.

Media: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, energia elektryczna (możliwość wykonania przyłącza energetycznego dużej mocy).

Nabywca będzie zobowiązany do: 

1) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych posadowionych na nieruchomości, urządzeń węzła CO oraz innych urządzeń przesyłowych stanowiących środki trwałe P.K. „Therma” Sp. z o.o. (sieci: telemetryczna, energetyczna,  wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

2) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności drogi koniecznej przez dz. dz. 30/2, 2788/1 od granicy z dz. 2788/2 do granicy z dz. 30/1, na której znajduje się komora ciepłownicza.

3) Podpisania umowy z P.K. „Therma” Sp. z o.o. o pokrywaniu kosztów odprowadzania ścieków
z kanalizacji deszczowej, z terenu nieruchomości poprzez separator do rzeki Białej. 

 

Cena wywoławcza (brutto - sprzedaż zwolniona z podatku VAT) wynosi 835.000,00 zł

(słownie złotych brutto: osiemset trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

Wadium: 83.500,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w formie pieniężnej które powinno wpłynąć na minimum jeden dzień przed terminem przetargu na jeden z poniżej wskazanych rachunków bankowych: 

1. ING Bank Śląski S.A.: …. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

2. Bank Pekao S.A.: ………. 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

Wadium ulega zwrotowi na wskazany rachunek oferenta niezwłocznie w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie zaoferował najwyższej ceny lub gdy przetarg został unieważniony. Wadium od oferenta, który wygrał przetarg staje się zaliczką na poczet zapłaty za nieruchomość.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli w terminie 30 dni od dnia przetargu (tj. do dnia 08.12. 2019 roku) nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 8 listopada b.r. włącznie, do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem: 

Przetarg Przepompownia – nie otwierać  do godz. 12:00 w dniu 08.11.2019 roku”

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 08.11. 2019 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel.: /33/8128220, kom.: 604 965 561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
w każdej chwili przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

 

info.dot. planu miejscowego

info.plan. miejsc. 2

kartoteka budynku

mapa ewidencyjna

mapa zasadnicza

mapa zasadnicza 2

wypisy z rej. gruntów