.

Inwestycje - POIS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

 

 

Nazwa projektu: "Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko- Biała"

 

Cel projektu:

poprawa jakości powietrza na terenie miasta Bielska-Białej poprzez ograniczenie strat ciepła powstających na drodze jego dystrybucji co przełoży się na spadek emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Planowany efekt rzeczowy:

  • planowana długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej - 3,61 km.

 

Planowany efekt ekologiczny:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - 14 777,00 GJ/rok
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 11 821,60 GJ/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1 580 Mg CO2/rok

 

Planowana całkowita wartość Projektu (brutto) - 14 129 885,69 PLN,

Planowane wydatki kwalifikowalne -  10 572 301,55 PLN

Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej - 4 757 535,67 PLN

Okres realizacji Projektu - lata 2018-2023

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI    >>tutaj>>

 

MAPA DOTACJI    >>tutaj>>

 

REALIZACJA PROJEKTU   >>tutaj>>

 

Film pn.: "Wymiana izolacji termicznej w rurociągach sieci napowietrznej" został zrealizowany dla pierwotnego zakresu rzeczowego Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - przed podpisaniem przez P. K. "Therma"  Sp. z  o. o.  Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 20/2018 z dnia 15.01.2018 r.