.

O NAS » Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.therma.bielsko.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1999-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz: Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wacław Dunaj
 • E-mail: wdunaj[at]bielsko.therma.pl
 • Telefon: 33 812 83 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 108,

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. Michała Grażyńskiego 108. Wejście  bezpośrednio do holu bez ograniczeń komunikacyjnych. Przy wejściu od strony wewnętrznego parkingu ograniczenie w postaci krawężnika. Dział Sprzedaży i Marketingu znajduje się na parterze. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w Działu Sprzedaży i Marketingu. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta wraz z podjazdem zlokalizowana jest w budynku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się:

- 1 miejsce przed budynkiem od strony ul. Michała Grażyńskiego 108,

-  1 miejsce parkingowe na wewnętrznym parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy o dostępności tłumacza języka migowego. Informacje o potrzebie proszę wskazywać najpóźniej 14 dni przez przyjściem do P.K. „Therma” Sp. z o.o.