.

RODO - klauzula informacyjna

Polityka prywatności


 

 RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych jest: P.K. Therma Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108 43-300 Bielsko-Biała. Telefon: 33 812-20-24

Kontakt z Administratorem: Telefon: 33 812-20-24 / e-mail: therma[at]therma.bielsko.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Barbarę Sośnicką Pawińską. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: bpawinska[at]therma.bielsko.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu realizacji dostaw energii cieplnej,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj.  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
  a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  b) przeprowadzania badania dot. poziomu satysfakcji klienta ze świadczonych usług.
 5. na podstawie art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt. c i f RODO  oraz art. 22§ 1 kodeksu pracy, wprowadza się monitoring wizyjny polegający na rejestracji obrazu (bez dźwięku) przestrzeni ogólnodostępnej – w sposób  ciągły.  Monitorowany teren został oznaczony za pomocą piktogramów kamery. Monitoring wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia

Administrator danych przetwarzana dane klientów, kontrahentów w tym wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych. Administrator przetwarza dane podane w ramach realizacji współpracy przez klientów, kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu (pełnomocnicy, pracownicy), takie jak:

 1. imię i nazwisko, nazwa, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
 2. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
 3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
 4. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami.