.

Plan ograniczeń

O NAS - Plan ograniczeń » Therma


 

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA

dla odbiorców z systemu ciepłowniczego miasta Bielsko – Biała zatwierdzony pismem Wojewody Śląskiego

o znaku ZKIV.731.2.2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.

(wyciąg)

Przedmiotowy plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia w dostarczaniu ciepła, w przypadku wystąpienia następujących zagrożeń:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo- energetycznym,
 2. zagrożenia bezpieczeństwa osób,
 3. zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.

 

Z uwagi na konfigurację sieci cieplnych wysokoparametrowych miasta i brak możliwości odrębnego zasilania odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń w dostarczaniu ciepła nie można prowadzić ograniczeń w dostarczaniu ciepła poprzez okresowe obniżanie temperatury zasilania ciepła w źródłach. W związku z powyższym ograniczanie w dostarczaniu ciepła będzie prowadzone w węzłach cieplnych odbiorców poprzez obniżanie temperatur wody po stronie wtórnej wymiennika i ograniczanie przepływu wody sieciowej w zależności od rodzaju odbiorcy i zakwalifikowania do grupy obowiązujących ograniczeń.

W   przypadku   węzłów   eksploatowanych   przez   P.K.   „Therma”   obniżanie   parametrów   nośnika   ciepła i ograniczania przepływu prowadzone będzie zdalnie w oparciu o system monitoringu. Pozostali odbiorcy prowadzący eksploatacje węzłów cieplnych we własnym zakresie będą informowani o konieczności wprowadzenia ograniczeń przez Dyspozytora P.K. „Therma”. W razie nie podporządkowania się odbiorców wymaganym ograniczeniom w poborze ciepła z sieci, dopływ czynnika grzewczego z sieci do węzłów tych odbiorców będzie okresowo zamykany armaturą na sieci przyłączeniowej, przy czym czas przerwy w dostawie ciepła przy ograniczeniu o 30% będzie wynosił 8 godz./dobę, a przy ograniczeniu o 60% będzie wynosił 15 godz./dobę.

 

Odbiorcy których ograniczenia mają dotyczyć:

 • zmniejszenia dostawy ciepła max o 30%

 

Zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, dopuszcza się ograniczenia w dostarczaniu ciepła dla budynków mieszkalnych polegającej na obniżeniu w węzłach cieplnych odbiorców parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej.

 

Wprowadzone ograniczenia mogą spowodować obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej, powinny jednak umożliwić utrzymanie temperatury w budynkach i lokalach mieszkalnych nie mniejszej niż +10°C. Wykaz odbiorców z ograniczeniem o 30% stanowi załącznik nr 5.

 • zmniejszenia dostawy ciepła max o 60%

 

Zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych za- sad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, dopuszcza się wstrzymanie dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub ograniczenie dostawy ciepła polegające na obniżeniu w węzłach cieplnych odbiorców parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej.

Wprowadzone ograniczenia mogą spowodować obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej, powinny jednak umożliwić utrzymanie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych obiektów nie mniejszej niż +5°C. Wykaz odbiorców z ograniczeniem o 60 %  stanowi załącznik nr 6.

 

Grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń

 

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób;

- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub zespołów urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych;

- zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych;

- zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

 • bezpieczeństwa lub obronności,
 • opieki zdrowotnej,
 • edukacji,
 • opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
 • ochrony środowiska.

Wykaz odbiorców wyłączonych z ograniczeń stanowi załącznik nr 4.

 

Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń

W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła aktualnie dyżurujący Dyżurny Dyspozytor Dyspozycji Mocy P.K. „Therma” umieszcza informacje na stronie internetowej www.therma.bielsko.pl oraz powiadamia telefonicznie odbiorców objętych ograniczeniami, których węzły cieplne nie są w eksploatacji P.K. „Therma”.

Równocześnie informacja o zdarzeniu wysyłana jest przez Dyżurnego Dyspozytora mailowo na adres:

obrona@um.bielsko-biala.pl Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Pliki do pobrania:

 

 • Załącznik nr 4 - Wykaz odbiorców bez ograniczeń  pobierz 

 

 • Załącznik nr 5 - Wykaz odbiorców 30% ograniczeń  pobierz 

 

 • Załącznik nr 6 - Wykaz odbiorców 60% ograniczeń  pobierz