.

Plan ograniczeń

O NAS - Plan ograniczeń » Therma


 

PLAN  WPROWADZANIA  OGRANICZEŃ W  DOSTARCZANIU  CIEPŁA

dla odbiorców z systemu ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała
zatwierdzony pismem Wojewody Śląskiego
o znaku ZKI.731.2.14.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
( wyciąg )

 

Przedmiotowy plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła został opracowany w oparciu o § 8 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133 poz. 924) oraz art. 11 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).


Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia w dostarczaniu ciepła, w przypadku wystąpienia następujących zagrożeń:

 

 1. zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 2. zagrożenia bezpieczeństwa osób,
 3. zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.

 

Z uwagi na konfigurację sieci cieplnych wysokoparametrowych miasta i brak możliwości odrębnego zasilania odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń w dostarczaniu ciepła, nie można prowadzić ograniczeń w dostarczaniu ciepła poprzez okresowe obniżanie temperatury zasilania ciepła w źródłach. W związku z powyższym ograniczanie w dostarczaniu ciepła będzie prowadzone bezpośrednio w węzłach cieplnych odbiorców poprzez obniżanie temperatur wody po stronie wtórnej wymiennika i ograniczanie przepływu wody sieciowej w zależności od rodzaju odbiorcy i zakwalifikowania do grupy obowiązujących ograniczeń.


W przypadkach niepodporządkowania się odbiorców wymaganym ograniczeniom w poborze ciepła z sieci, dopływ czynnika grzewczego z sieci do węzłów tych odbiorców będzie okresowo zamykany armaturą na sieci przyłączeniowej przez P.K. „Therma”, przy czym czas przerwy w dostawie ciepła przy ograniczeniu o 30% będzie wynosił 8 godz./dobę, a przy ograniczeniu o 60% będzie wynosił 15 godz./dobę.
 

Odbiorcy, których ograniczenia mają dotyczyć:

 • Zmniejszenia dostawy ciepła max. o 30%

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, dopuszcza się maksymalne ograniczenia w dostarczaniu ciepła dla budynków mieszkalnych polegające na obniżeniu w węzłach cieplnych odbiorców parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury 10°C w lokalach mieszkalnych.

Gospodarstwa domowe ujęte w złączniku numer 5 planu będą pozbawione dostawy ciepła jedynie na potrzeby przygotowania ciepłej wody.

 • Zmniejszenia dostawy ciepła max. o 60%

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, dopuszcza się maksymalne ograniczenia w dostarczaniu ciepła dla obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych polegające na obniżeniu w węzłach cieplnych odbiorców parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury 5°C w obiektach.

 

Grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń
 

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie powinny powodować:

-    zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
-    zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

 • bezpieczeństwa lub obronności
 • opieki zdrowotnej
 • telekomunikacji
 • edukacji
 • wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorców
 • ochrony środowiska

Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń


W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła aktualnie dyżurujący pracownicy działu Dyspozycji Mocy (tel.: 33 816 87 52 ) powiadamiają telefonicznie odbiorców objętych ograniczeniami.

 

Pliki do pobrania:

 

 • Załącznik nr 4 - Wykaz odbiorców bez ograniczeń  pobierz 

 

 • Załącznik nr 5 - Wykaz odbiorców 30% ograniczeń  pobierz 

 

 • Załącznik nr 6 - Wykaz odbiorców 60% ograniczeń  pobierz