.

Firma - Wynajem

Firma - Wynajem


 

Wykaz pomieszczeń do wynajęcia:

1. Pomieszczenia biurowe w budynku P.K. "Therma" przy ul. Grażyńskiego 108 o powierzchni użytkowej:

 

  • 44,50 m2 (pierwsze piętro)
  • 28,3 m2 (pierwsze piętro)
  • 35,3 m2 (pierwsze piętro)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

 

„Wynajem trzech miejsc postojowych (nr 1, nr 2, nr 3) w garażu zamykanym bramą automatyczną w budynku wymiennikowni SW 501

przy ul. św. Jana Chrzciciela 30 w Bielsku-Białej

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 200 zł/miesięcznie za miejsce plus podatek VAT w wysokości 23%.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym obowiązuje przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pierwsza waloryzacja może nastąpić w lutym 2021 r.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 21 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Kryterium oceny oferty: najwyższa cena.

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby Ogłaszającego (43-300, Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108) lub przesłać na adres mailowy therma@therma.bielsko.pl na załączonym formularzu ofertowym, na którym należy podać numer miejsca postojowego oraz oferowaną za to miejsce cenę do dnia 17.08.2020 r. godz. 9.00. Ogłaszający dopuszcza możliwość złożenia oferty do skrzynki na dokumenty znajdującej się na portierni w siedzibie Ogłaszającego, bez możliwości potwierdzenia odbioru, z powodu wprowadzenia przez Ogłaszającego zakazu wizyt w jego siedzibie, z uwagi na fakt wprowadzenia stanu epidemii w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19”.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.08.2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 401.

Istnieje możliwość oględzin miejsc parkingowych po uprzednim umówieniu pod nr tel. (33) 812 83 04 lub 696 494 159

Formularz ofertowy >>>>>>

 

 

Bliższych informacji udziela:


Wacław Dunaj - Specjalista d/s Doradztwa Technicznego

  33 812 83 04

 

w dni robocze od 7 30 do 14 00