.

Środki poprawy efektywności energetycznej

 O NAS » Środki poprawy efektywności elektrycznej


 

Efektywność Energetyczna

Co to jest efektywność energetyczna?

 

Efektywność energetyczna definiowana jest jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, instalacji lub urządzenia technicznego dla typowych warunków ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, instalacje lub urządzenie techniczne, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności energetycznej

 

Realizacja i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach wykorzystujących energie z odnawialnych źródeł, ciepła użytkowego pozyskiwanego w procesach wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Ograniczenie strat:

 • Związanych z poborem energii biernej,
 • W sieciach ciepłowniczych,

  Izolacja instalacji przemysłowych;

  Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

  Modernizacja lub wymiana:

 • Urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych,
 • Lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

  Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

 

Nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

Jak rozpoznać efektywność energetyczną urządzeń?

Czytaj Etykiety

Etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła.

System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE, która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu.

W 2021 roku zmieniają się oznakowania na etykietach

 • od 1 marca 2021 r. obowiązują etykiety energetyczne dla 5 grup produktowych tj. lodówki, zamrażarki, urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze w supermarketach), pralki, pralko-suszarki, zmywarki do naczyń oraz telewizory i monitory (wyświetlacze elektroniczne
  o powierzchni powyżej 100 cm2),
 • od 1 września 2021 r. obowiązują etykiety dla źródeł światła, czyli oświetlenia.

 

 

 

Skala

Od A do G.
Kolory pozostają, klasa A jako zielona najbardziej efektywna, klasa G - czerwona jako najbardziej energochłonna.

Kod QR (fotokod)

Prawy górny róg etykiety
Baza danych będzie zawierała dodatkowe informacje o wszystkich etykietowanych produktach. Będzie można się do niej dostać skanując kod QR za pomocą smartfona.

Piktogramy

Większość ikon pokazujących funkcję produktu pozostanie bez zmian. Jednak niektóre piktogramy będą nieco zmienione i przybędzie kilka nowych (np. klasa efektywności wirowania pralki oznaczona klasa od A do D, oznaczenie efektywności energetycznej w trybie HDR dla telewizorów, ponieważ w tym trybie jest zużywane więcej energii niż
w trybie standardowym).

kWh

Zużycie energii w zależności od produktu wyrażone w kWh, w kWh/rok, w kWh/1000h, w kWh/100 cykli.

Klasy efektywności energetycznej

Powrót do zamkniętej skali klas efektywności energetycznej, czyli od klasy „A” do „G” – aby pogłębić świadomość konsumencką i ułatwić porównywanie produktów.
Po przeskalowaniu, w zależności od grupy produktowej, pierwsza klasa efektywności energetycznej pozostałaby klasą pustą, bądź też dwie pierwsze klasy. W praktyce oznacza to, że na początku, po przeskalowaniu klasa B lub C byłyby klasami najbardziej efektywnymi energetycznie, które byłyby dostępne na rynku.

Tabela źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. Z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat  energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych  oraz   zasilających je lokalnych źródłach ciepła,  jeżeli   budynki   wymienione  w pkt 1,
  do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt 1,
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych

Przedsięwzięcia niskoemisyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie
i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 1. Wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,
 2. Likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych.